Regulamin zajęć Swing Revolution Trójmiasto

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Tańca Swing Revolution Trójmiasto (dalej „Swing Revolution Trójmiasto”) w ramach prowadzonej działalności organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.swingrevolution.pl.

2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Swing Revolution Trójmiasto oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Swing Revolution Trójmiasto jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez Swing Revolution Trójmiasto mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia można dokonać wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.swingrevolution.pl.

3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty w ciągu 3 dni od momentu otrzymania maila zawierającego dane do płatności, za wybrany pakiet albo karnet.

4. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.swingrevolution.pl.

5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 3 Regulaminu, są usuwane z listy uczestników zajęć.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Swing Revolution Trójmiasto. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

7. Pierwszeństwo w rejestracji mają Uczestnicy zgłaszający się w parach, tzn. w przypadku wolnych miejsc do danej grupy to pary przyjmowane są jako pierwsze ze wszystkich chętnych.

8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.

9. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Swing Revolution Trójmiasto o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Swing Revolution Trójmiasto zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

10. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć podana jest na stronie www.swingrevolution.pl. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć Swing Revolution Trójmiasto poinformuje Kursanta mailowo o nowym terminie.

§3 OPŁATY

1. Opłat za zajęcia można dokonać za pomocą przelewu bankowego, na podstawie informacji otrzymanych od Swing Revolution Trójmiasto drogą mailową, lub gotówką w recepcji Swing Revolution Trójmiasto. Płatności należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.

2. Kursant może wykupić pakiet zajęć. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

3. W recepcji Swing Revolution Trójmiasto, Kursant może wykupić wejście pojedyncze na zajęcia solo zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.swingrevolution.pl, pod warunkiem dostępnego miejsca w grupie.

4. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko oraz numer grupy. W przypadku braku wymaganych danych Swing Revolution Trójmiasto nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć, Swing Revolution Trójmiasto nie zwraca wpłaconej kwoty.

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym okresie.

2. Swing Revolution Trójmiasto zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca gdzie będą odbywały się zajęcia, jeśli dni i godziny zajęć nie ulegną zmianie.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie.

4. Za udział w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA

1. Swing Revolution Trójmiasto zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
1.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
1.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Swing Revolution Trójmiasto organizuje zastępstwo.

3. Swing Revolution Trójmiasto zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
3.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
3.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

4. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 pkt 3 Swing Revolution Trójmiasto daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

5. Nieobecność Kursanta na opłaconych zajęciach należy zgłosić mailowo na adres zaloga@swingrevolution.pl minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Tylko po zgłoszeniu nieobecności w terminie, Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia w grupie o niższym stopniu zaawansowania bądź na zajęciach solo, w terminie do 3 tygodni.

§6 BEZPIECZEŃSTWO

1. Swing Revolution Trójmiasto nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie zajęć.

2. Uczestnik zajęć w Swing Revolution Trójmiasto może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Swing Revolution Trójmiasto nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia.

6. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

7. Osoba zapisująca się na kurs w Swing Revolution Trójmiasto, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Swing Revolution Trójmiasto. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Swing Revolution Trójmiasto dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Swing Revolution Trójmiasto Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Swing Revolution Trójmiasto.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Swing Revolution Trójmiasto w przypadku publikacji zdjęć i filmów.

§8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Swing Revolution Trójmiasto drogą mailową na adres zaloga@swingrevolution.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Swing Revolution Trójmiasto (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Swing Revolution Trójmiasto.

§10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Swing Revolution Trójmiasto powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktorzy.

4. Swing Revolution Trójmiasto nie akceptuje kart typu Benefit Systems Plus, FitProfit, Ok systems (Go Fit, Fit & More, Silver, Silver Plus) itd.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.